Gazagystanyň telewideniýesi: Germaniýa jenaýatçy we korrumpirlenen döwlet, garakçylar we ganhorlar tarapyndan dolandyrylýar.

Gazagystanyň telewideniýesi: Germaniýa jenaýatçy we korrumpirlenen döwlet, garakçylar we ganhorlar tarapyndan dolandyrylýar.

Ynsan hukuklaryny goraýjy we programmist matematik Nikolaý Erneý Germaniýanyň Çaga hukuklary baradaky konwensiýany, Adam hukuklary konwensiýasyny, Unionewropa Bileleşigini döredýän Lissabon şertnamasyny, Europeanewropa Komissiýasynyň muňa bikanun reaksiýasy, Germaniýanyň hökümetiniň ýolbaşçylygyndaky korrupsiýa, Wekiller öýüniň ýolbaşçylygyndaky korrupsiýa barada gürrüň edýär. Germaniýa, süýtden aýyrmak işi, jeza beriji psihiatriýa, kasam etmän ýalan kazylar, gol çekmedik kararlar, mekdeplerde çagalary ýençmek, nemes çagalaryna bosgun hüjümleri, mekdepde çagalary bogmak, mekdeplerde baş hereketleri

00:00:07
Salam, men Liliýa Iglikowa. Maşgalalarda maşgaladaky zorluga garşy göreş baradaky kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirýäris. Moskwadan Skype, raýat aktiwisti, adam hukuklary aktiwisti - Nikolaý Erneý bilen habarlaşýarys. Nikolaý, salam.
00:00:21
Salam Liliýa.
00:00:24
Maşgalalarda maşgaladaky zorluga garşy göreş baradaky kanunyň töweregindäki höwesler Gazagystanda, maşgalalary we çagalary goramagyň haýsy prinsipleri gurmalydygyny aç-açan kesgitlemek mümkin bolan mahaly ýüze çykdy. Günbatar modellerini kanunçylykda ulanmak meýli, meniň düşünişime görä, diňe biziň ýurdumyzda barha güýçlenýär, şonuň üçin Günbatarda ýagdaýlaryň nähili bolýandygyny göresim gelýär.
00:00:55
Germaniýada birnäçe ýyl ýaşandygyňyzy we bu meselä duçar bolandygyňyzy bilýäris, şonuň üçin bu ýagdaýa bolan garaýşyňyzy eşitmek isleýärin.
00:01:08
Aslynda, indi Russiýa bilen Gazagystan bu garşylygyň günbatar modelini maşgala zorlugyna göçürýärler, ýagny kämillik ýaşyna ýetmedikleriň adalaty baradaky kanun diýlip atlandyrylýan kanunlaryň bir görnüşini diýen ýaly kabul edýärler, ýagny bu kanunlar toplumy, çagalary goramaly diýlip çaklanylýan kanunlar toplumy çagalaryň hukuklaryny goramak üçin olar bu kanuny diýen ýaly terjime edýärler we birini kabul edýärler.
00:01:32
Bu nämä sebäp bolýar? Germaniýada nähili görünýär, Germaniýada nähili işleýär. Mysal üçin bir çaga dünýä inýär, eger maşgala haýsydyr bir sebäbe görä sosial hyzmatlary halamaýan bolsa, ony hassahanada alyp bolýar. .Agny, doglandan soň derrew şol ýerde.
00:01:51
Çaga doglandan dessine, ýagny bir günde däl, iki günde däl, bäş günde däl. Hasaba alnan maşgalalaryň çagalary göni hassahana äkidilýär. Bir maşgala ozal bar bolsa hasaba alnyp bilner .. Mysal üçin, bir gyz ýetimler öýünde ulalan bolsa ýa-da ýetimler öýünde ulalan bolsa, beýle maşgala eýýäm hasaba alnan bolsa, olar eýýäm ygtybarsyz we işsiz hasaplanýar. Olary eýýäm alyp bilerler.
00:02:20
Işewürlik, munuň nähili işleýändigini göreniňde, munuň hakykatdanam käbir işgärler üçin gaty girdejili işdigine düşünersiň. Sebäbi, mysal üçin, ýönekeý maşgala ..
00:02:33
Çaganyň maşgaladan aýrylmagy üçin entek düşünşim ýaly kämillik ýaşyna ýetmedikleriň adalatyna signal bolmalymy?
00:02:41
, Ok, signal maşgaladan gelmeli däl. Signal çagalar bagyndan gelip biler, signal goňşulardan çaganyň aýaklaryny ýere basýandygy, diňe polda ýöremegi, goňşulary halamaýar, arz edip bilerler we maşgala galam alýar. Şoňa laýyklykda çek bellenilýär, hossarlyk işgärleri kwartira gelip, ene-atalara hemme zadyň gowydygyna ynanyp başlaýarlar, şu pursatda halamaýan zatlarynyň hemmesini üns bilen ýazýarlar.
00:03:13
.Agny, mysal üçin bir ene çagasyny emdirýär. Bejeriş işgärleri muny halamazlygy mümkin. Iýmit çüýşesi gerek. Eje çaga bilen gaty ýakyn aragatnaşykda. Çaga, mysal üçin kiçi çaga, ejesiniň ýanynda uklaýar, bu kabul ederliksiz. Indi koronawirus pandemiýasy bilen bir talap, eger çagalar bagyndan ýa-da mekdebinden gelen bolsa ýa-da çagalar bagynda ýa-da mekdebinde karantin girizilse, çaga iki hepde otagda gulplanyp ýeke özi oturmaly, ene-atasy bilen habarlaşmagy gadagan edilýär.
00:03:40
Çaganyň nähili stres alýandygyna, otagda ýeke, hiç kim onuň bilen oýnap bilmejekdigine düşünýärsiňiz, ol diňe gulplanýar. Bu täzelikleriň hemmesi, biziň ýurdumyzda çagalar bilen ýagdaýa getirýär, barha erbetleşýär. Mysal üçin, soňky iki aýyň dowamynda nemesler mekdeplerde çagalary gaty doňdurdylar. Augustagny, awgust aýynyň ahyryndan başlap sapaklary bar, sebitler üçin dürli seneler, sentýabr-oktýabr aýlaryny hasaplaň, açyk penjireleri bardy, gapylary açykdy, çagalar garalama görnüşinde otyrdylar, ýagny hemmesi synpda okadylar we şoňa görä-de ýaňy geldiler öý doňdy, ruçka tutup bilmeýärler, hiç zat. Elbetde, olarda dümew epidemiýasy, SARS epidemiýasy, otit keseliniň epidemiýasy, orta gulagyň çişmegi bardy, ýöne bu nemesler üçin adaty zat hasaplanýar, sebäbi bu usul bilen çagalary köp öwredýärler, bu bir din ýaly, ýagny çagalar tälim almak üçin doňdurylmaly; ... Netijede, sözüň doly manysynda, köçeden ýöreseňiz, her 50 metrden gulak implantlaryny satýan we gulak implantlaryny saýlamak bilen meşgullanýan ussahanany görýärsiňiz. Thisagny, bularyň hemmesine seretseň, sorag ýüze çykýar, umuman adamlar ýeterlikmi? Özüňiz doly örtülendir, açyk aýaklary we kellesi bolan çagaňyz köçä çykýar.
00:05:05
Çaga şeýle şertlerde mekdebe gitmekden ýüz öwürse, nädip syrkawlaýar ýa-da bir zat, şoňa görä-de ene-atalar agyr jeza garaşýarlar. Mekdepde görkezmedikleri üçin 1000 ýewro jerime. Günde 1000 ýewro. Çaga yzygiderli mekdebe gatnamasa, ýagny bir hepde ýa-da ondanam köp wagtlap maşgala hossarlyk edaralarynda hasaba alynýar we çagany mekdebe alyp bolýar, öňem bar bolsa, çagalar bagynda haýsydyr bir dawa bar bolsa, göni çagalar bagyndan alyp bolýardy. Ony alyp gidýärler, derrew eklenýän maşgalada ýerleşdirýärler. Tutulan pursatyndan başlap, nemesleriň wagt çäkleri ýok, Russiýa ýaly 24 sagadyň dowamynda karar bermek borjy ýok, kazyýet karar bermek üçin 24 sagadyň içinde kanun kabul etmek isleýär, ýa-da Gazagystan 24 sagat içinde kanun kabul etmek isleýär. , Ok, soň beýle sözler ýok.
00:05:54
Onda diňe bir möhletiňiz bolar, ýöne bu kanuny administratiw hossarlyk edaralarynyň karary bilen çagalary ele alyp boljak islendik görnüşde kabul etseňiz, size diňe bir möhlet - 18 ýyl bolar. Hatda 18 däl, 23 ýaşynda. Suchagny, şunuň ýaly çaganyň 23 ýaşyna çenli saklanylýar we 23 ýaşynda ejesiniň we kakasynyň kimdigini bilse, öýüne gaýdyp ýa-da görüp biler. Themöne olary görmek islemez, ençeme ýyllaryň dowamynda oňa ejäniň we kakanyň syrkawdygyny, ejesiniň we kakasynyň howplydygy, indi täze ene-atasynyň bardygyny, neşe, dermanlar bilen gowy sanjym ediljekdigini, oňa düşündirjek zatlarynyň hemmesi bolar hemme zat gowy, ýagny aňyň şeýle köp işlenmegine eýe bolar welin, soň ene-kakany ýigrener. Hakykatdanam çynlakaý bejergi alýan çagalaryň mysallary bar. Nemesler üçin nämä meňzeýär, bu ýerde çaga äkidildi, ejesi we kakasy aljyraňňylyga düşdi, çaga mekdepden ýa-da çagalar bagyndan gelmedi ýa-da çagalar bagyndan jaň edendiklerini aýtdylar.
00:06:54
Aklawçynyň ýanyna ylgaýarlar. Germaniýada aklawçysyz kazyýet işi açyp bilmersiňiz, bu ýerde diňe adwokatsyz çözülip bilner. Şeýle ýagdaýlar hemişe aklawçyda bolýar. Derrew baha bellikleri 20 müň ýewrodan, 50 müň ýewrodan başlaýar we ätiýaçlandyryş kompaniýalary beýle talaplary öz üstüne almaýarlar. Parentsagny, ene-atalar aklawçy töläp başlaýarlar we Germaniýada bir aklawçy kazyýete çykýar. Germaniýada bir aklawçy hemişe kazyýetiň bir bölegidir. Kazynyň sag çep eli ýaly. Kanun boýunça kazy bilen kasam edýär. Germaniýada bir aklawçy, diňe aklawçylar birleşiginde bolsa, aklawçy statusyna eýe. .Agny, adam ahlak taýdan gaty gowy bolsa, kanunlary gaty gowy bilýän bolsa-da, näme üçindir kazylar bilen dawa edip, müşderiniň hukuklaryny goraýan bolsa, kazy çagyryşy boýunça kärdeşinden kowulýar, aklawçylar birleşiginden çykarylýar, şondan soň adam, kanuny statusy kädä öwrülýär, aklawçy bolmagyny bes edýär.
00:07:51
Başga zat edip bilmeýär. Daşary ýurt kollegiýasynyň aklawçysy bolup, daşary ýurt kollegiýasynyň aklawçysy bolsa-da, Germaniýanyň kazyýetinde-de ýekeje kagyz ýazyp bilmez, resminamalary hiç ýere iberip bilmez. Ahyrky netije näme? Adamlar aklawçylara ylgaýarlar, pul töleýärler, aklawçy hawa hemme zat gowy bolar diýýär, indi kazyýete şikaýat ederis, kazyýete şikaýat eder we kazyýet alty aýyň içinde diňlenişigi geçirer. Ora-da 3 aýyň içinde ýygnak meýilleşdirýär. Çaga üç aýlap gaýtadan işlenýär. Düşündiňmi? Ine, bu terbiýelenýän maşgalada. Bu eklenýän maşgala üçin bölünişikler derrew başlaýar, döwlet sebitde aýda alty-sekiz müň ýewro pul bölüp berýär. Aýda 8 müň ýewro ýylda 100 müň ýewro diýip hasap ediň. Bu hasap-fakturalar soňra ene-atalara iberilýär. Firstagny, ilki bilen döwlet bu pullary eklenýän maşgala töleýär, soň bolsa bu tölegleri ene-atalara iberýär we maşgalany maddy taýdan ýok edýär. Maşgala aklawçy tölemäge mejbur bolany üçin, maşgala stresde, maşgala indi işläp bilmeýär.
00:08:50
Sevenedi çaganyň bir owadan maşgaladan aýrylan halatlary boldy, bu hakda hekaýa bardy. Çagalaryň tussag edilmeginiň sebäbi, çagalaryň öýlerinde ýaşy üçin däl-de, egin-eşik geýmegi, ejesi şeýle bir ýadady welin, burçlaryň bir ýerinde çagalar seredip, hossarlyk edaralary gördüler.
00:09:08
Sorag ýüze çykýar, bagyşlaň, 7 çaga 8 müň ýewro, bu aýda 50-60 müň ýewro, ýylda ýedi ýüz müň ýewro hasaplanýar, ýagny gowy çagalary bolan, sagdyn çagalary bolan, gowy gylyk-häsiýetli maşgalalar bu maşgalalar tagamly bolýar bir bölek, hakykatdanam çynlakaý aw edilýär. Bular esasan daşary ýurtlularyň maşgalalary. Daşary ýurtlular, bular ýaly maşgalalar Gazak nemesleri hökmünde göçüp gelen gazaklar. Göçüp gelen rus nemesleri. Prokurorlaryň we kazylaryň arasynda bu meseläni çözmekde kömek edip biljek aragatnaşyklary ýoklygy sebäpli işe gelen daşary ýurtlularyň hemmesi.
00:09:47
Germaniýada telefon kanuny gaty gowy işleýär.
00:09:54
Bolýar, Nikolaý, sen bolsa bu bir oňat zat diýýärsiň, men bu ýagdaýda aklawçynyň, kazylaryň, prokurorlaryň peýdasynyň nämedigini görýärin. Hekaýaňyzdan, ogullyga alýan maşgalalara näme peýdasynyň bardygyna düşünýärin, ýöne döwletiň näme üçin mätäçdigine düşünemok?
00:10:08
Döwlet, düşünýärsiňiz, Germaniýa aslynda bir uly korporasiýa, ýagny Germaniýa seretsek, Germaniýa demokratik döwlet diýip pikir edýäris, saýlawlar bar, onlarça partiýa bar, adamlar birini saýlaýarlar, soň bu partiýalar kansleri saýlaýarlar, prezidenti saýlaýarlar, başga bir zat ... Bu hakda gürleşýän bolsak, şol ýerde ýaşaýan bolsaňyz, fiziki taýdan ýaşarsyňyz we käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz ýa-da beýleki adamlaryň nädip kynçylyk çekendigini görersiňiz, Germaniýanyň hakykatdanam nämedigine düşünersiňiz bu çäklendirilen jogapkärçilikli bir kompaniýa, bu hakykatdanam bir LLC.
00:10:40
Bu bir korporasiýa, bir korporasiýa. Beýleki firmalaryň hemmesi diňe bu korporasiýanyň bölümleri. Şonuň üçinem bu wezipeli adamlar ýaly. Edilýän zatlaryň hemmesi wezipeli adamlar göwnünden turmak üçin edilýär. Jemgyýet hökmünde döwlet üçin elbetde peýdasyz bolsa, bu döwlet üçin betbagtçylykdyr. Officialsöne bu işgärler üçin gaty peýdaly, sebäbi ol ýerdäki işleri, hossarlyk işgärleriniň özleri üçin kepillendirilen sargytlary alýarlar, näçe köp işleseler, ýylsaýyn köp çagany tutýarlar.
00:11:10
.Agny, 10 ýyl ozal ýylda 50 müň çaga alan bolsa, indi ýylda 100 müň çaga tutýarlar. Logika görä, ilkinji 50 müň adam ele salnandan soň, indiki ýyl eýýäm müň ýa-da iki adamy ele almaly. Sebäbi howply maşgalalardan bolan çagalaryň hemmesi alnyp gidildi. , Ok, indiki ýyl hasam köp, soňam has köp, hasam köp alarlar. Officialsagny, işgärler özlerini iş bilen üpjün edýärler. Bu ýerde psihiatrlar özlerini iş bilen üpjün edýärler, kazylar iş bilen üpjün edýärler. Şol bir wagtyň özünde, syýasatçylaryň üsti bilen býudjetden çykdajylaryň iň köp ýokarlanmagyna we ýokarlanmagyna kömek edýärler.
00:11:42
Syýasatçylar muňa gözegçilik edýärler we Germaniýa Döwlet Dumasynyň, Bundestagyň ýolbaşçylygy derejesinde. Başlygyň orunbasary Mihaela Noll - Mihaela Marion Noll (täze Tadjadod) seretsek, bu Germaniýanyň lideri, orunbasary Bundestag. “Bundestag” -yň başlygy, ýagny Wolfgang Şwaçula - Wolfgang Şwaçula bilen duşuşýan köp sanly surat, Wolfgang Şwaçula, akyl taýdan näsag ene-atalardan goramak üçin Germaniýanyň çagalar birleşiginiň başlygy. Knowagny, bu gurluşyň şeýle agaja meňzeýändigini bilýärsiňiz. We iň ýokary derejä çykýar. Şoňa görä-de, Şwaçula ene-atalar üçin zerur çözgütleri hödürleýär, akyl taýdan näsagdygyny, howplydygyny görkezýär. Kazylar ony birbada bu müşderiler bilen üpjün edýärler, adamy Şwaçula gönükdirmek üçin ýazýarlar. Şwaçula Germaniýa Döwlet Dumasynyň başlygynyň orunbasary Mihaela Marion Noll bilen duşuşýar, pul paýlamak jogapkärdir. Bu tutuş ulgam şeýle işleýär.
00:12:40
Iň bolmanda bir gezek barsaňyz, iň bolmanda bir gezek galam bilen uruň, soň nemes hossarlyk edaralary, çagaňyz bilen nirede ýaşajakdygyňyzy kesgitlemek hukugyndan mahrum edýär. Theurtdan çykyp bilmersiňiz. Şeýle ýagdaýlar bar, olar köp. Amerikalylar, Amerikan çagalarymyzy nemeslerden halas etmek üçin ABŞ Kongresine haýyşlar ýazdylar.
00:13:00
Amerikan telewideniýesi, Amerikan hristian kanallary, 10 ýyl ozal surata düşürilen wideo düşürildi, bu wideo çagalar bilen işiň nähili dowam edýändigi barada henizem aktual. Olary nädip saýlamaly, bu terbiýelenýän öýleriň işleýşi, bu terbiýelenýän öýleri dolandyrmak baradaky mahabatlaryň gazetlerde “hossarlyk edaralarynda gowy aragatnaşyk saklaýan adam gözleýäris”, ýagny utanmaýarlar, ýagny bildirişler we tutuş Jugendamt ulgamy bu ýaşlar işleri bölümi.
00:13:31
Bu nemes halypasy. Bularyň hemmesi Gitleriň döwründe döredilipdi we şondan bäri şol bir görnüşde işleýär. Youngaşlar üçin, esasanam birinji synpdaky çagalar üçin döredildi, hatda çagalar bagynda-da, esasanam 1, 2, 3-nji synplarda beýnini ýuwmaga başlaýar. Çagalar 2-nji synpdan gelip, eje kaka diýseler, eje kakaň üstünde ýa-da aşagynda ýa-da arkasynda bolmak isleýärsiňizmi, eje haýran galýar, bu näme? Nakedalaňaç daýzalaryň we daýzalaryň nirede işleýändigini görkezýän gyzykly wideo aýtdyk, hakykatdanam nämä düşünmedik ... 2agny, 2-nji synpda eýýäm mekdepde görkezilýär.
00:14:07
Çagalardan telefon alýarlar, köp çaganyň çagalaryň surata düşmeginiň öňüni almak üçin telefonlary bar, şonuň üçin ony görýärler we diňe porno görkezýärler. Soň çagalar aljyraňňy ýagdaýda öýlerine gelýärler, görenlerini hem aýdyp bilmeýärler. Bu ulgama düşünýärsiňizmi? Hemme zat şuňa meňzeýär. Adam, kiçijik bir adam öýüne gaýdyp geler ýaly, hemme zady doly bozmaly, eger mekdepde ýa-da bagda bolup geçen zatlary öýde aýtsa we mugallym bu barada bilse, jezalandyrylar. Aslynda mekdepde jezalandyrylar. Mekdepde şol wagt aýtmaly ..
00:14:36
Çagalara jyns taýdan terbiýe bermek temalary häzirki wagtda Gazagystanda-da, Russiýada-da gozgalýar, emma ene-ata bolanymyzda, munuň biziň üçin nähili bolup biljekdigini bilemzok.
00:14:50
Elbetde, diňe ýüpi görýäris. Örtügi görýäris, munuň nähili bolýandygyny bilýärsiňiz ... Ene-atalar çagany öldüren we derrew şeýle köpçülikleýin habar beriş serişdesi dörän ýagdaýlar bolýar welin, hossarlyk edaralary synlamagy gutarmady, hossarlyk edaralaryna has köp ygtyýarlyk gerek. Olaryň doly güýji bar. Olar muňa üns bermediler. Zorlukly maşgalalardan çagalary alyp gitmeýärler, kakasynyň gelip, hossarlyk işgärleriniň kellesini boşadyp bilerler. Olary beýle maşgalalardan almaýarlar. Maşgalada kynçylyk çekmejek maşgalalardan çagalary alýarlar.
00:15:21
Maşgala kazyýete gidýän ýerinde çagalary bosgun maşgalasyndan almaýarlar. Sebäbi olar diňe granat zyňarlar we özleri hemme zada düşünýärler. Ol ýerde näme etselerem, beýle maşgalalara, çagalara degenoklar. Goý, biri-birini öldürsinler.
00:15:40
Näme bilen ýüzbe-ýüz bolandygyňyzy aýdyp bilersiňizmi?
00:15:43
Mekdebimizde beýleki çagalary urýan owgan oglunyň bardygyny, ilki tüpeňländigini, soň bolsa çagalary bogup, basgançaklara itekländigini, biriniň boýnuna vilka dakandygyny gördük.
00:15:53
Sapakda gözümiziň galam bilen oglumyzy kakjak boldy, mekdepde bu oglany türmä basan döwür boldy, ýagny dawa wagtlaýyn çözüldi, soň jeza we çäklendirmelerden azat edildi, oglumyza hüjüm etdi. Meseläni çaganyň administrasiýasy arkaly çözmäge synanyşdym, çaga diňe türmä basylar we dürli stollarda oturarlar. Bu zorlugyň we ýenjilmeleriň öňüni almak üçin, oglum maňa "kaka, näme üçin bu ýurtda asla ýaşaýarys we näme üçin bu ýurda göçdük?" Diýdi.
00:16:25
Netijede, ogly nemes mekdebine düýbünden gitmekden ýüz öwürdi. Mundan başga-da, maňa bu hereketi görkezdi, kellesini kesdi, maňa nemes dilinde "Kaka, ölersiň" diýýär. Mekdep müdiriniň ýanyna gelip, bagyşlaň, bu siziň bilen adaty zatmy? Bu yşaratlar haýsy nemes kitabyndan? Ol maňa: bu Mikki Mausdan. Owganagny, bu owgan çagasy ony Mikki Mausda gördi, soň bolsa hemmelere görkezdi, sport mugallymy bilen görkezdi, soň bolsa hiç kimiň hiç zady görmeýändigi, hiç kimiň hiç zat bilmeýändigi we ş.m. we ş.m.
00:16:56
Biz gidýäris. Şonda başga birini gözlemeli boldum öýdüpdim .. We re directorissýor çagalaryň biri-birini urmagy adaty zat, bu ulalmak prosesi diýdi. Ine. Umuman aýdanyňda, bu ýerden islän ýeriňize baryp bilersiňiz, mekdebimiz size laýyk gelmese, islän ýeriňize gidip bilersiňiz.
00:17:09
Soňra Bonndaky rus konsullygy bilen habarlaşdym, Kölnde ýaşadyk, konsullyk çagamy konsullykdaky rus mekdebine ýazdy, Kölnden Bonna göçdük, nemesler göçüm wagtynda bize bu mekdebi kynçylyksyz razy etjekdigimize söz berdiler. , agny, bu olar üçin duzakdy we göçenden soň bizi ret etdiler, bu rus mekdebine gitmegimizi gadagan etdiler.
00:17:29
Olaryň nukdaýnazaryndan nemes bilim standartlaryna laýyk gelmeýändigi. Hawa, hawa, çagalara boýnuny, kellesini kesmegi, biri-biriniň gözüni kakmagy we vilkalara ýapyşmagy öwretmeýärler. Şonuň üçin bu nemes bilim standartlaryna we häzirki nemes hakykatyna laýyk gelmeýär. Şäherlerde ýaşamak, garakçylar döretmek, söweşmek, gaçmak, tüpeňlemek, pyçak, taýak we ş.m. .Agny, jogaplarym nemes mekdebiniň nemes jemgyýetindäki çagalar bilen durmuş hakykatyny öwretmelidigini aýdýar. Dogrudanam, öwredýärler we derrew şol bir zat barada sorag ýüze çykdy, Bonnda Liwiýa tarapyndan maliýeleşdirilýän bir arap mekdebi bar we rus mekdebi bilen deň derejä eýe, ýagny nemes bilim standartlaryna laýyk gelmeýär.
00:18:13
Emma nemes, arap we rus çagalary ol ýere gidip bilerler, ýagny çagalar arap mekdebine baryp bilerler, emma çagalar rus mekdebine baryp bilmezler. Men munuň içinde belli bir faşizm gördüm. Men diskriminasiýany gördüm. Bu faşizm hakda aýtdym, çaganyň şol rus mekdebine gitmegine rugsat berdik, 5 nemes kazy kazyýeti bizden ýüz öwürdi. Kazyýetiň karary Kölndäki mekdebimizde 3 sany bogulan çaga öldi, ölüme däl-de, gowy boguldy diýilýär. Çagalar bularyň hemmesini tebigy ýagdaýda ýada salýarlar, ýenjilendigini, bir ýyllap ýenjilendigini we re directorissýor bu barada hiç zat etmediklerini ýada salýarlar.
00:18:47
Kazyýetiň karary bilen bu hukuk ýaly ýazylýar. Kazyýetiň karary bilen, nemes bilim ulgamyna şübhelenmäge hakym ýok, ýagny ýylyň dowamynda mekdepde bolup geçen ähli ýagdaýlar aýry-aýry ýagdaýlar, eger bir mekdepde bolan bolsak, Kölndedik we şondan soň göçüpdik. Bonn, Köln mekdepleri bilen baglanyşykly mesele indi biziň üçin doly çözüldi. .Agny, indi başga bir şähere gitdik, Germaniýa şäherlerden doly, adatça bir ýerden başga ýere göçüp bilersiňiz.
00:19:14
Her täze ýer meseläniň çözülendigini aýdar. Bonnda, ene-atam bilen gürleşenimde, göçenden soň hasaba alnanymyzda, ýöne mekdebe gitmezden ozal tomus kanikulydy, Bonnda ene-atamdan soradym, ýöne Bonn mekdepleri barada näme pikir edýärsiňiz? 5 ýyl ozal bosgunlaryň öňünde, bosgun tolkunynyň öň ýanynda gowy we erbet mekdepleriň bardygyny aýtdylar. Indi hemme mekdepler erbet, sebäbi häzirki mekdepleriň hemmesinde başlangyç 4-nji synpdan başlap, ýenjilýär, kynçylyklar bolýar. Bäşinji synpdan başlap, gimnaziýa, adaty mekdeplere we gimnaziýa okaýardylar, ýöne indi erbet hem bolýar, sebäbi syýasy tertipde bosgunlary gimnaziýa, bahalara garamazdan, bilimlere garamazdan, eýýäm granat getirýärler diýilýär. , ol ýerde eýýäm pyçak getirýärler, bir işgäriň oglunyň gimnaziýada nahar iýýändigini aýdanynda, araplar onuň ýanyna geldiler, diňleýärler we näme iýýärsiňiz? Remezan aýymyz bar, siziň hakyňyz ýok. Şonuň üçin men musulman däl we olar söweşe başladylar. Understandagny, düşünýärsiňiz, olar oňa ylgadylar, ol jogap berip başlady, ýagny bu medeniýet, çagalar taýak bilen daş oýnanda, ony bagda we mekdebe getirýärler, nemesler beýleki çagalaryň hem bu çagalary halamalydygyna ynanýarlar. soň birleşdiriň, täzeden öwrediň ... Birleşmek üçin täzeden bilim alyp boljak näme? Näme üçin oglum klasa gelýär, araplaryň üçden biri, siriýalylaryň üçden biri, owganlaryň üçden biri, iki nemes, bir rus çagasy bar. Çagam şeýle medeniýetden nemes medeniýetini haýsy medeniýete getirer? Öýüne şu ýere getirýär (yşarat boýnuny kesýär) we kaka ölersiň diýýär. Mekdepde öwrenen zatlaryny öwrendi we getirdi.
00:20:48
Aşakdaky sorag tebigy, bu ýerde reňkleriň galyňlaşmagy barmy? Aýry-aýry ýagdaýlar bolansoň, bir tendensiýa bar we köpçülikleýin hadysa bar.
00:20:58
Colorsöne reňkleriň galyňlaşýandygyna ýa-da ýokdugyna düşünmek üçin diňe nemes metbugatyna göz aýlamaly. Nemes metbugaty her işi ýeke-täk diýip atlandyrýar, ýöne mysal üçin bu ýerde Kölnde bardyk, resmi resminamamyz bar, mekdebimizde üç sany bogulan çaga bar. Şäher bilim bölüminden başga bir resminamamyz bar, Kölnde adaty başlangyç döwlet mekdebine laýyk gelmeýän 2200 syrkaw çaganyň bardygy, aýratyn ýerler bolany üçin şol ýerde okamaga we okamaga mejbur bolýandyklary. mekdepleri ýok. .Agny, bu çagalar sapak wagtynda beýleki çagalary urýarlar, sapaklara päsgel berýärler, ýöne ýer ýok, şonuň üçin çydam edýäris. Görýäňizmi, 2200 ýyl-ýyldan. Her ýyl täzeler gelýär, täzeleri gidýär. Kölnde 100-e golaý başlangyç mekdep bar. 2200 çagany 100 mekdebe bölýäris, her mekdepde 22 töweregi çaga we her başlangyç mekdepde takmynan 8-10 synp alýarys. Her synpda şeýle iki çaga bar diýip düşünýäris. Mekdepler üçin diýseň peýdaly, synpdaky bir ýa-da iki çaga üçin mugallyma goşmaça hak berilýär, ýagny bu iki çaga bilen iş salyşýar, galanlary gulakda.
00:22:06
Bu hemmesi. Bu resminama. Bolýar, biz Berlin mekdebinden mysal alýarys. Berliniň mekdeplerinde ýekeje okuwçy hem nemes dilinde ýekeje sözem aýtmaýan sapaklar bar. Bu paýtagt we mugallymlaryň özleri bu barada ýazýarlar, häzirki Germaniýada betbagtçylygyň nämedigi barada kitaplar berýärler, sebäbi ozal şeýle bolupdy, 90-njy ýyllarda gazak nemesleri göçüp gelenlerinde, mysal üçin bir topar nemes, gazak nemesleri Germaniýa göçüp, dargadylar şäherleriň üsti bilen ýerli mekdeplere gitdiler we 30 okuwçydan takmynan 25-si nemeslerdi. Againene-de bu rus nemes, rus gazak nemesleri, ýagny 25-e garşy bäş we degişlilikde 25-e dil, ýerli medeniýet, ýerli däp-dessurlar öwredilýär. Gazagystanly nemeslerimiziň medeniýetsizdigi, diňe Germaniýada başga bir topar düzgün bar, diňe ol ýere baryp görüp bilmeýärsiňiz, 3 aý öňünden razy bolmaly, alty aý öňünden ylalaşmaly.
00:23:02
Germaniýada ene-atalara bolan garaýyş başgaça. Ene-atalar, ene-atalaryň garrylar öýlerinde ýaşap, şol ýerde ölmegi Germaniýa üçin adaty bir zat.
00:23:10
Mekdepde bogulan üç çaga baradaky jümläniň gaty gysganç bolandygyny aýdýarsyňyz. Çagalaryň arasyndaky söweş hakda, adam öldürmek synanyşygy hakda gürleşýändigimize düşünýärinmi?
00:23:22
Söweş bolmady, bu owgan tarapyndan gönüden-göni hüjüm edildi, sebäbi mekdebe baranda ilki urupdy. Kik, soň oňa öwret ýa-da kimdir biri öwretdi. Polisiýa sorag boldy, ýöne hiç kimem bilmedi. Oňa boýnundan tutmak, ussatlyk bilen tutmak, boýnuna ussatlyk bilen urmak, hakykatdanam ussatlyk bilen kelläniň ýokarsyna urmak, kellä, ýokarky bedenine urmak öwredildi. Üç çaga ..., agny, olary bogup, üç çagany bogup, sapaklar bes edilýänçä bogup öldürdi. Bu resminamada direktor ýazýar: "Men sapaklary bes etdim, bu çaga synpdan, ene-atalardan gelip, öýlerine iberilmegini isledim".
00:24:05
Mekdep müdiri, mekdep administrasiýasy bu gezek çagalaryň terbiýesi we çagalaryň howpsuzlygy üçin belli bir jogapkärçilik çekmeli. Ikinjiden, Germaniýada kanunlar, öz milli kanunlary we BMG-nyň Çaga hukuklary baradaky konwensiýasy, BMG-nyň Adam hukuklary konwensiýasy bolmaly. Germaniýa boýun bolmaly. Bularyň hemmesi berjaý edilmeýärmi?
00:24:38
Liliýa, gapma-garşylyk, Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň umuman Germaniýanyň kanunçylygyna girizilmegi. Bu otuz ýyl bäri Germaniýanyň kanunçylygynyň bir bölegi, ýagny Europeanewropa Komissiýasynyň beren jogaby, meniň pikirimçe, ýaşaýan sebit administrasiýasy tarapyndan şol teksti ýazdylar, Europeanewropa Komissiýasyna iberdiler, Europeanewropa Komissiýasy gol çekdi we maňa iberdi. .Agny, hasaplamak, bir adama kagyz ibererdik, Europeanewropa Komissiýasy, ýokary ygtyýar kagyzda ýazylypdy, bu jogap bilen özüni ýuwup, erbet düýş ýaly bolup geçen zatlary ýatdan çykardy.
00:25:08
Umuman, hemme zat, bolşy ýaly, onuň aladasyny etmeýär. Sebäbi kanunlara we diňe Europeanewropa Bileleşigini döredýän kanunlara seretsek. Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýa seretsek, 90-njy ýyllardan bäri Germaniýanyň kanunçylygyna girizilipdi, Germaniýa özi üçin durmuşa geçirdi, üstesine-de Jenaýat kodeksi bar. Jenaýat kodeksi diňe çagalary däl, çagalary däl-de, çagalary urmagy gadagan edýär. Jenaýat kodeksi, şeýle hem zorlugyň öňüni almak üçin mekdep müdirine, gol astyndakylary gynamak üçin neşirýat üçin jogapkärçiligi öz üstüne alýar, eger bir ýyl ýenjilse, bu gol astyndakylary gynamakdyr.
00:25:48
Geçen tomus polisiýa müdirine garşy şikaýat edenimde, polisiýa derrew maňa: boy Oglan, sen şu ýerden git, şu ýerden git. Indi diňe bir anketa tabşyrýarsyňyz, kagyzlary bilen hemme zat gowy bolar, ýöne türmä düşersiňiz, jezalandyrylarsyňyz ". Garaz, 4 aýlap geçirilen gözlegler, çagalaryň mekdepde bogup öldürendigi baradaky resminamalar, direktoryň gurak çykandygy baradaky resminamalar. Prokuratura oňa garşy kazyýet işini ýapdy, sebäbi direktor bir ýyllap synlady we hemme zadyň özbaşdak çözüljekdigine umyt baglady, we maňa ukypsyzdygyna şübhelenip, direktory kemsidip, maňa garşy kazyýet işini açdylar. Mundan başga-da, ýalan ýazgarmak. Sheagny, oňa jeza berilmänsoň ...
00:26:32
Alty ýaşly ogluňyzy maşgaladan çykarmak barada bir soragyň bardygyna dogry düşünýärinmi?
00:26:37
Bizde bolanda. Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň garamagyndaky rus mekdebine girmegi gadagan etdik we çaga nemes mekdeplerine gitmekden düýbünden ýüz öwürdi, sebäbi biz ol ýerde hiç zat öwrenemzok, diňe şol ýerde söweşýäris. Germaniýada, on ýyl mundan ozal biziň ýaly ene-atalar bilen näme etmelidigini görkezýän kazyýet karary bar. Jerimeler şol ýerde ýazylýar, jerimeler ilki ýazylýar, soň çaga maşgaladan aýrylýar. Hemmesi. Şol ýerde bir çaga mekdebe gatnamasa, nemesler nemes mekdebini hasaplaýarlar, biz mekdebiň mekdepdigine ynanýarys, soň çaga yzyna alynýar. Gije gapy kakylanda, töwekgelçilik etmezlik we bu pursata garaşmazlyk kararyna geldik. Munuň ýaly wakalaryň köpüsini bilýändigimiz üçin, köp gördük we eşitdik, diňe 6-da, irden 5-de 20 polisiýa işgäri gapyny kakdy, soň bolsa garşy çykjak kazyýet işi açyldy. Bularyň hemmesi. Aýalym ikimiz çagalary alyp gitdik.
00:27:30
Nikolaý, muny nädip etmeli däldigini bize aýtdyň. Çagalary goramak baradaky dogry pikiri durmuşa geçirmekdäki deňsizlikler hakda gürleşdiňiz. Şeýle-de bolsa, çaganyň ene-atasyndan halas edilmeli ýagdaýlaryň bardygyny bellediňiz, kämillik ýaşyna ýetmedik polisiýa zerurmy?
00:27:52
Muňa ynanýaryn ... Görýäňizmi, eger terbiýelenýän maşgalalar çagalary mugt alyp giden bolsalar, ýagny hökümet tarapyndan maliýeleşdirilmese, munuň üçin ýüregi bar adamlar bar. Mümkinçilikler rugsat berse, ýetimler öýi ýok ýurt bolardy. Göçme manyda Her bir çaga üçin emläk miras galdyrylmaýar, ýöne her bir çaga üçin ýazylýar, eger ene-atasy bilen bir zat bolup geçse, çaganyň ýanynda bolar. Bu adama bir zat gelse, çaga kim bilen bolar. .Agny, diňe şeýle iýerarhiýa. Görnüşi ýaly, bir mesele bar bolsa, bu çaga telekeçilik temasy bolmaly däldir.
00:28:43
Mysal üçin, Finlýandiýada çagalar, terbiýelenýän maşgala geçirilse-de, meniň bilşime görä, ene-atalar ene-atalyk hukuklaryndan mahrum däldirler.
00:28:51
Hawa, ýöne maşgala maddy taýdan weýran bolýar we maşgala çaga üçin söweşip bilmeýär. Bir maşgala ýylda bir çaga üçin 100 müň ýewro tölese we awtomatiki ýagdaýda bankrot bolsa, maşgala çagasy üçin asla söweşip bilmez. Men muny göz öňünde tutýaryn. Germaniýada sözüň doly manysynda bir-iki aý mundan ozal bir çaga ýenjilende, bir çaga ýenjilipdi we iki-üç aý mundan ozal bu ýenjilen öýüň köp gatly binasy bar, bäş gatly jaý bar. Goňşulary öýüň hemme ýerinde polisiýa birnäçe gezek jaň etdiler, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň adalat edaralaryna ýüz tutdular, hossarlyk edaralaryna ýüz tutdular ... Olar hiç zat etmediler. Näme üçin bu ýagdaý bilen hiç zat etmediňiz we ýenjilmegi sebäpli mekdebe gitmekden ýüz öwürýän çaga bilen näme üçin beýle maşgala hüjüm edýärsiňiz we beýle maşgalalara hüjüm edilýär diýen sorag ýüze çykdy.
00:29:47
Soňky soraga jogap berip bilersiňizmi? Kämillik ýaşyna ýetmedik adalat gerekmi?
00:29:52
Dogrusy, Germaniýada bolşy ýaly däl-de, siziň ýurduňyzda durmuşa geçiriljek görnüşde däl. Ine, Lili, bir pursat, bir kiçijik pursat, ýöne gaty möhüm. Indi çagaňyz maşgalaňyzdan aýrylan bolsa, maşgala kazyýete gidip, hossarlyk hereketlerine garşy şikaýat edip, hossarlyk edip biler, ýöne kazyýetde hossarlyk edip biler. Kazy resminamalara sereder, resminamalar, ine şu aýratynlyklar, ine, ene-atalar, bu meseläni çözer. 24 sagatlyk düzgüniňiz bar bolsa, şeýle bolar. Çaga äkidildi, resminamalar kazyýete berildi, hossarlyk kazyýete berildi. Kazyýetde derrew şeýle paket bolar, ukusyz kazy geler, ony 24 sagadyň dowamynda okamaly we hemmesini gözden geçirmeli. Bularyň hemmesine ýokardan aşak, tutuş paket, ähli kazyýet işlerine gol çeker, şonda siz bu kazy ýokary kazyýetde eden işine garşy çykarsyňyz.
00:30:35
Emma onuň karary. Ulgamyň nähili işleýändigini bilýärsiňiz. Islendik ýurtda bu ulgam şeýle bir işleýär welin, ýokary kazyýet kazyýet kararyny seýrek ýatyrýar ýa-da üýtgedýär. Bu ýurda bagly däl. Derrew hossarlygy dolandyrýan baglanyşyk ýitýär, indi ýok. Germaniýada başga näme edildi. Germaniýada kazyýet bilermeniň pikirine esaslanyp karar berýär, bilermen çagany alyp-almazlygy ýazýar we kazyýet munuň üçin eksperte 20 müň ýewro töleýär. Emma hünärmen buýrugy göni Jugendamtdan alýar, şonuň üçin hünärmen Jugendamtyň isleýän zadyny ýazýar. Hünärmen “Jugendamt” -yň isleýän zadyny ýazmasa, onda saklamak isleýän zadyny ýazsa, bilermen bu Jugendamtdan has köp buýruk almaz. Görnüşinden, garaşsyz mysallar hünärmen, Jugendamt, kazy ýaly bolup görünýär, ýöne olaryň hemmesi zynjyrda işleýär we hemmesi işleýär, üstesine-de ýetimler öýi. Theyöne olaryň hemmesi el ýuwup, bir toparda, bir toparda işleýärler.
00:31:29
Hünärmen, Jugendamtyň isleýşi ýaly ýazýar, kazy aýdýar, ýöne men hünärmen däl, bu ýerde bilermeniň pikiri bar, ol bilermeni kabul edýär, ene-atalar öz hünärmenini işe alýarlar, 20 müň ýewro töleýärler we kazy siziň hünärmeniňize ynanmaýaryn diýýär. Şahadatnamasy bar bolsa näme etmeli? Men oňa ynanamok. Siziň ýerine ýetiriş aýratynlyklaryňyz, şaýatlaryň, goňşularyň görkezmeleri hiç hili rol oýnamaýar.
00:31:49
Geldi. Görýäňizmi, adamlar Amerikadan bosgun statusyny soraýan çagalary bilen Germaniýadan Fransiýa, Amerika gaçýarlar. Adamlar hakykatdanam ylgaýarlar, çagaňyz bagyň ýa-da mekdebiň bir ýerinde pyçaklap, ejesi bilen kakasynyň Fransiýa gitmegi ýüregine düwen we maşgalasy nemes bolansoň, Jugendamt derrew çaganyň ýaşaýan ýerini kesgitlemek hukugyny ene-atasyndan çykarmak kararyna gelýär. Özüňiz ýeke gidip bilersiňiz, çagaňyz Germaniýada galar, çaga Germaniýada bir zat bolar, bu döwlete degişlidir. Mesele, Liliýa. Peopleagny, adamlar göni gaçmaýarlar, haýsydyr bir dawa-jenjel bar, ösüp başlaýar we gaçmak kararyna gelenlerinde, zatlary gaplap başlaýarlar, çaga muny görýär we aýdýar, ýöne biz näme edýäris? Biz bolsa Fransiýa gidýäris. Europeanewropa ýurt, bu Afrika däl, şeýlemi? Ol ýerdäki adamlary we çagalary iýýän ýaly däl, Germaniýadan serhede - Fransiýa eýýäm göçüpdirler. , Ok, gitmersiň Özüňizi taşlap bilersiňiz we çagalary şu ýerde goýmagyňyzy haýyş edýäris.
00:32:50
Soňra hasaplaşyklaryňyz şol ýere iberiler we çaga bilen gitseňiz we Jugendamt çaganyň ýaşaýan ýerini kesgitlemek hukugyňyzyň yzyna alynmagy barada karar beren bolsa, nemes polisiýasy fransuzlar däl-de, size geler. Nemes. Ol gapyňyzy kakýar, çagany Fransiýada hasaba alýarsyňyz we derrew maglumat çaganyň ýerleşýän Germaniýa gidýär. Nemes polisiýasy size geler, siz fransuz polisiýasyna jaň edersiňiz, çagam alyp gitdi, fransuz polisiýasy sizi goramak üçin gelmez.
00:33:16
Çagaňyzy nemes polisiýasy alyp, Germaniýa äkider. Şeýle ýagdaýlar bar we şeýle ýagdaýlar kän. Şonuň üçin kanunlar kabul edilende, süýjülik bilen örtülenlere däl-de, bu kanunyň nähili bolýandygyna däl-de, şondan soň nämeleriň boljakdygyna gaty ünsli seretmeli. Ine, hakykat.
00:33:34
Siz ýa-da maşgalaňyz bilen Germaniýany terk edip bildiňizmi? Indi Moskwada ýaşaýarsyňyzmy?
00:33:40
Lili, men muny aýdasym gelýär. Adamlar meni internetde günäkärleýärler diýýärler, Ernaý ol ýerde ulaldyp, hemme zady garaňky edýär. Amerikalylar, Amerikan çagalarymyzy nemeslerden halas etmek üçin ABŞ Kongresine haýyşlar ýazýarlar. Fransuzlar Europeanewropa Parlamentine haýyşlar ýazýarlar, bu meselede eýýäm fransuz çagalarymyzy nemeslerden halas etmek üçin kazyýet işi bar. Italýanlar italýan çagalarymyzy nemeslerden halas etmek üçin haýyşlar ýazýarlar. Dogrusy, çagalary şunuň ýaly çykaryp bilendigimize hakykatdanam begenýändigimizi aýdyp bilerin. Geçen ýylyň awgust aýynda çykarmadyk bolsak, oktýabr-noýabr aýlarynda geçirilen kazyýet işinde-de, gije sagat 5-de gapyny kowup çykardyk we 25 töweregi polisiýa işgäri içeri girip, çagalary alyp gitdi, derrew jenaýat işi ýazýarlar. 25 polisiýa işgärini urduň, şeýle ýagdaýlaram bar. Şol ullakan bidüzgünçilik polisiýasy şol ýerde beýannama ýazýar, sen hemmesini ýenýärsiň, şondan soň has gowy ýaşarsyň, çagalarymy we aýalymy çagalarymyzy mundan beýläk görmerin. Simplyagny, atlaryny üýtgederdiler, familiýalaryny üýtgederdiler, salgylaryny üýtgederdiler, asla görmeris. Bize şeýle boljakdygy barada duýduryş berildi. Muny başdan geçiren adamlar. Indi meniň bilen gürleşýän nemes aklawçylarynyň hemmesi, ilki bilen, çagalary daşaryk çykardyňmy? Hawa diýýärin, olar meniň üçin gowy. Bu ýagdaýda eden iň dogry işiňiz.


Links: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Chinese (China) Chinese (Taiwan) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Kinyarwanda Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Odia (Oriya) Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Tatar Telugu Thai Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Uyghur Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Yandex.Metrica