Kakasy oglunyň we gyzynyň howpsuzlygy üçin çagalary Germaniýadan ewakuasiýa etdi.

Kakasy oglunyň we gyzynyň howpsuzlygy üçin çagalary Germaniýadan ewakuasiýa etdi.

Rus programmist ogly we gyzynyň howpsuzlygy üçin çagalary Germaniýadan ewakuasiýa etdi. Nikolaý Erneý, uly ogly mekdebe gidýänçä, Germaniýada birnäçe ýyl ýaşady we işledi. Birinji synp okuwçysy derrew hüjümleriň nyşanyna öwrüldi. Ony bogup öldürdiler, urdular, öldürjekdiklerini we "kellesini kesjekdigini" aýtdylar. Bir rus mekdebiniň nemes mekdebinde ýenjilmegine jogap edip, rus hökümeti rus çagasy Maksim Erneýiň Bonn şäherindäki Russiýa konsullygynyň saýlama diplomatik mekdebinde okamagyna rugsat berdi. German hökümeti rus çagasy Maksim Erniniň Bonndaky Russiýa konsullygyndaky saýlama diplomatik mekdebinde okamagyny gadagan etdi we rus çagasynyň ýenjilmegi, çagalary urmagy nemes mekdebinde çagalary ulaltmak prosesi bolmak üçin nemes mekdebine berk okamagyny talap etdi.

00:00:00
"Bir hepde öň çagalarymy Germaniýadan çykardym" - oglunyň we gyzynyň howpsuzlygy üçin Europeewropadan gaçyp giden rus programmistiniň hekaýasy şeýle başlaýar.
00:00:08
Indi boýun alma reanrynda wideo ýazga alýar we YouTube-a ýükleýär.
00:00:14
Olarda bir maşgalanyň kyssasy, ýöne beýan edilen amallar jemgyýetiň bitewi birliginiň çäginden has daşdadyr.
00:00:20
Nikolaý Erneý uly ogly mekdebe gidýänçä, Germaniýa Federatiw Respublikasynda birnäçe ýyl ýaşady we üstünlikli işledi, birinji synp okuwçysy derrew hüjümiň nyşanyna öwrüldi, bogup öldürdi, şeýle hem öldürmek we kellesini kesmek bilen haýbat atdy.
00:00:33
Bu, okuwçynyň sözlerinden sitata. Inglyeri gelende aýtsak, gorkuzmagyň çeşmesi diňe bir çaga, owgan bosgunlarynyň maşgalasyndan bir çaga. Görnüşi ýaly, Germaniýadaky Owganystan ýa-da Liwiýa ýaly gowşak sebitlerden gelen migrantlar hökmany suratda eldegrilmesiz.
00:00:50
Şeýlelik bilen, mugallymlar bu meseläni çözmegiň ýerine bu ýagdaý barada dymmagy makul bilýärler. Gozgalaňçylyga synanyşýanlar bolsa mekdepden halas bolýarlar.
00:00:58
Umuman aýdylanda, ýagdaý diňe bir sagdyn däl, howpsuz däl. Näme bolýar, Zinaida Kurbatowa has jikme-jik düşündirer. Salam. Russiýada mekdep tapdyňyzmy?
00:01:09
Eýýäm tapyldy, adaty Moskwa mekdebi. Germaniýada programmist Nikolaý Erneýiň iň abraýly işi bardy, iň uly banklarda üç gatly jaý doly gülläp ösdi, ýöne durmuş düýpgöter üýtgemeli boldy.
00:01:20
Çagalar esasy zat, bosgun klasdaşynyň hüjümine sezewar bolan mekdep okuwçysyndan başga-da, maşgalada bir gyzy bar, Nikolaý çaga nemes döwlet mekdebine baranda ýagdaýyň hasam erbetleşjekdigine ynanmaga ähli esaslary bar.
00:01:32
Nikolaýyň nemes pasporty bar, ol Germaniýanyň raýaty, maşgala hemme ýerde çagasyny goramagyny haýyş etdi, ýöne gorag tapmady, hatda düşünişmek hem duýgudaşlyk tapmady.
00:01:43
Bu meselede, esasanam biziňkiler, bu ýerde hemme zat gatnaşdy, Germaniýanyň Döwlet Dumasy, düşünýärsiňizmi? Baş prokuratura nemes, kansler Merkelewskiý, sebäbi hemme ýerde habar berdik. .Agny, bu mesele başga bir mekdepde gaýtalansa, ýene bir problemanyň boljakdygyny görkezýär.
00:02:01
Owganystandan bosgun bolan bu oglan diňe bir ogly Nikolaýy däl, eýsem döwlet mekdebinde beýleki çagalary hem ýenjdi. Biri hatda bokurdagyna vilka dakdy. Kiçijik garakçy akyl taýdan kemis bolsa gerek, ýöne saglygy hiç wagt barlanmaz ýaly.
00:02:15
Germaniýada gaty bir sistema bar, çagalar bagynda ähli çagalar üçin doslar saklanýar, hemme zat ýazylýar we dosanyň netijelerine görä çagalar mekdebe gidýärler. Bosgunlar çagalar baglaryna gitmeýärler, faýllar ýa-da lukmançylyk şahadatnamalary ýok, olar islendik ýagdaýda alynýar.
00:02:28
Soň bolsa, özlerini erbet alyp barsalar, hemmeler dymýarlar.
00:02:34
Köp zat bagyşlandy. Bosgun bosgun nemes ýa-da rus çagasyna urup biler, bosgun bagyşlandy. Bir rus ýa-da nemes çagasy bosguny ýenen bolsa, oňa berk jeza berildi.
00:02:47
Başga bir mesele bar: çagalara üýtgeşiklik bermezlik, çydam etmegi öwredýärler. Nikolaýyň ogly klasdaşynyň - bosgunyň agressiýasy sebäpli dzýudo gitdi. Youröne jenaýatçy bilen baglanyşykly güýjüňizi we güýjüňizi ulanmak mümkin däldi. Erbet tegelek. Şonuň üçin maşgala Moskwa gitdi, şol bir wagtyň özünde owgan oglanjygy ýedi adamdan ybarat topar gurup, synpdaşlaryny ýenjip, telefonlaryny alyp gitdi. Şeýle-de bolsa, Germaniýada uzak wagt bäri ýaşaýanlar şeýle bosgun ýaş bosgun toparlarynyň barha köpelýändigini aýdýarlar.
00:03:17
Bular düýbünden rulsyz we ýelkenli we gaty gaharly ýetginjekler öz düzgünlerini aýdýarlar we umuman aýdanymda, uly ýaşly nemes erkekleriniň asla garşylyk görkezmeýändiklerine we asla hiç zat aýtmaýandyklaryna geň galýaryn.
00:03:33
Theeri gelende aýtsak, bu gaty möhüm tema, hemme ýerde, nemesleriň asla teswir bermeýändigi gaty geň.
00:03:44
Nemesler dymýarlar, şonuň üçin ilkinji ene-atalar ýygnagynda mugallymyň bosgunyň kabul ederliksiz gylyk-häsiýeti barada derrew aýdan we jezalandyrylan, has dogrusy ogluna jeza beren Nikolaý Erneý matematika ugrundaky bahalaryna kembaha garap başlady - bu Maksimiň ajaýyp bir temasy.
00:04:01
Elbetde, gowy zat bolmaz. Nikolaý bilen geçirilen söhbetdeşligi okadym. Hawa, bu bir maşyn, indi Germaniýa bu migrantlary çagalary öndürýän maşyn edinmek üçin satyn alýar, Merkel kansler bolsa, hukuk goraýjy edaralar onuň göwnünden turmazlykdan gorkýarlar.
00:04:26
Çagany mekdepden alyp ýa-da Germaniýada öýde okamak bikanun. Sagat 24-de gapyňyzy kakarlar we çaga maşgaladan aýrylar we çagany hususy mekdebe ibermek hatda üstünlikli programmist üçinem gymmat. Maşgala göçdi, indi Maksim 1-nji sentýabrda 2-nji synpda adaty Moskwa mekdebine okuwa girer.
00:04:43
Diňe ýedi ýaşly Maksim Erneýiň bu ýagdaýyň çagalykdan gelýän toplumlaryň we gorkularyň ösmegine goşant goşmazlygyny arzuw edip bileris.
00:04:51
Bularyň hemmesini has çalt ýatdan çykarmagy üçin.
00:04:54
Zinaida Kurbatowa. Europeewropa bilen hoşlaşyk.


Links: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Chinese (China) Chinese (Taiwan) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Kinyarwanda Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Odia (Oriya) Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Tatar Telugu Thai Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Uyghur Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Yandex.Metrica