NRW-den korrupsiýa skandaly. Premýer-ministr Lashet ogly bilen çuňňur çuňňur ýagdaýda. Jemi ýarym milliard ýewro töweregi.

NRW-den korrupsiýa skandaly. Premýer-ministr Lashet ogly bilen çuňňur çuňňur ýagdaýda. Jemi ýarym milliard ýewro töweregi.

Döwlet hökümetinde diňe çilimleri barlamak üçin çig mal bardy. Armin Lasşet gorag lybaslaryndan başlanan maska işi üçin tankyt edildi

00:00:00
https://www.welt.de/politik/deutschland/article222891064/Laschets-Millionen-Deal-Zur-Pruefung-der-Kittel-lag-der-Landesregierung-nur-der-rohe-Stoff-vor.html
00:00:00
Demirgazyk Reýn-Westfaliýadaky Corona köýnekleri üçin çekeleşikli şertnama baýragy, döwlet hökümetiniň gorag eşiklerinden çykmak baradaky aladasynyň ýazda näderejede uludygyny görkezýär. Jogapkär saglygy goraýyş ministriniň täzeden gurulmagy şübheli maglumatlary açýar.
00:00:05
Karl-Iosif Laumann (CDU) bu ýadaw meseläni, esasanam oppozisiýanyň birnäçe hepde bäri ösdürip ýetişdirýän garyndaşparazlyk baradaky şübheini aýyrmak isledi. Demirgazyk Reýn-Westfalýanyň saglygy goraýyş ministri adatdakysy ýaly agyr gürledi, birnäçe gülkünç söz sepdi. Emma hemme zatdan öň SPD ýüz öwürmedi.
00:00:10
Geçen hepde Mejlisde sorag wagty iki sagada golaý dowam etdi. “Biz öz bilimimiz we ynanjymyz boýunça elimizden gelenini etdik. Şeýle hem, islendik korrupsiýa we şuňa meňzeş zatlary hakykatdanam ýok edip bilerin. Men muňa doly ynanýaryn "-diýdi.
00:00:15
Bu, döwlet hökümeti bilen dokma kompaniýasynyň arasynda jedelli million dollarlyk şertnama, ähli adamlaryň premýer-ministri Armin Lasşetiň (CDU) ogly arkaly mümkin boldy. Internetde moda blogçysy hökmünde Jo Lasşet Mönchengladbach kompaniýasy van Laagyň harytlaryny hem hödürleýär we mobil telefon belgisini başlyk Kristian fon Danielsden kakasyna geçiripdi. Aslynda, Armin Lasşet ýekşenbe güni agşam, 29-njy martda telekeçä hasabat berdi we gorag maskalary barada gürleşdiler, sebäbi korona pandemiýasynyň başynda gyssagly zerurlyk bardy.
00:00:20
Birnäçe günden soň döwlet hökümetiniň işgärleri materialy barlamaga geldiler we aprel aýynyň ahyrynda umumy mukdary 45 million ýewro töweregi buýruk gol çekildi, ýöne maskalar üçin däl-de, on million lukmançylyk gorag lybaslary üçin. Mahabat ýokdy. Adaty döwürde bu aç-açan dawa bolardy. Şeýle-de bolsa, 2020-nji ýylyň ýazy adaty proseduralaryň ulanylmaýan adatdan daşary ýagdaýydy. Şeýle hem, pandemiýada şertnamalaryň tender bolmazdan berilmegine döwlet tarapyndan karar berildi.
00:00:25
Oppozisiýa muňa garamazdan, işewürlikde bir problema görýär, sebäbi olaryň nukdaýnazaryndan Wan Laak beýleki dokma kompaniýalarynyň zyýanyndan ileri tutuldy. SPD parlament toparynyň başlygy Tomas Kutsçaty van Laakdaky prosedurany "gowy dolandyryşyň ähli ýörelgelerini bozýan hereket" diýip hasaplaýar. Şeýle hem bu "bikanun", sebäbi iň uly zerurlyk ýüze çykanda-da azyndan üç bäsdeş teklibiň alynmalydygyny aýtdy.
00:00:30
Hiç bir kompaniýa kanunlara we kadalara boýun egýändigi üçin kemçilikleri başdan geçirmeli däldir we hiç bir kompaniýa "diňe hökümet baştutanyna elýeterliligi sebäpli" bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe bolmaly däldir. Wan Laak üçin "beýleki kompaniýalar üçin mümkin däl" şertnama baglaşyldy. Bu aýyplamalar indi CDU-nyň başlyklygy we kansler kandidaturasy ugrundaky göreşde özüni görkezmek isleýän Lasşetiň agramyna düşýär.
00:00:35
“Van Laack” biznesi bilen baglanyşykly gapma-garşylyk, adatdan daşary ýagdaýdan peýdalanmazlyk üçin ulanylýan görkezmeler indi güýje girmeýän we buýruklaryň takyk gözden geçirilmegi barada hiç kim alada etmeli däl ýagdaýyň mysalydyr. Adamlaryň arasynda van Laak ýaly proseduranyň tagamly bolmagy mümkin diýen duýgy ýok edilen ýalydy.
00:00:40
Öýi Wan Laak bilen bu işe ideg eden Saglyk ministri Laumann bu işde ýazgarylýan ýa-da nädogry bir zady görmek islemeýär. Sorag wagtynda hristian demokrat pandemiýanyň başynda ýagdaýy ýada saldy. Şol döwürde "gorag enjamlarynyň düýpli ýetmezçiligi" bardy: "Şol döwürde hakykatdanam adamlara zerurlyk bardy".
00:00:45
Teklipler esasan şübheli boldy
00:00:50
Ministrlik her gün ýüzlerçe teklip alýardy, jemi 7000 töweregi we köpüsi şübheli. Öýünde 30 adamdan ybarat topar, aşa wagt basyşy astynda satyn alyş meselesinde tejribesizdi. “Biz mümkin bolan zady etdik. Sebäbi gorag materiallarymyzyň gutarmagy üçin jogap bermek islemedim. Meniň pikirimçe, hemmäňiz muňa düşünýärsiňiz "-diýdi. Şeýle hem, Wan Laagyň potratçylaryň biridigini aç-açan aýtdy.
00:00:55
Döwlet hökümeti fewral aýyndan maý aýynyň başyna çenli 40 kompaniýa bilen gorag eşigi baradaky sargytlary ýapdy, jemi ýarym milliard ýewro. Laumann, telekeçi bilen telefon edeninden soň, Laşetiň oňa jaň edeninde uly ýeňillik beýan edýär: "justatanymda gorag eşigini almak üçin gaplama nokadynyň bardygyny duýdum."
00:01:00
Şeýle-de bolsa, Wan Laagyň premýer-ministriň şahsy telefon jaňyndan beýleki kompaniýalaryň almaga mümkinçiligi bolmazlygy baradaky buýruga aýratyn goldaw berlendigi has aýdyň görünýär. Bilşimiz ýaly, Lashet başga bir telekeçä jaň etmedi. Laumann "premýer-ministriň aç-açan geçirmeýän diskussiýalary barada maglumat ýok" -diýdi.
00:01:05
Ilki başda telekeçiler we premýer-ministriň görkezişi ýaly maskalar hakda. “Şol döwürde van Laack kompaniýasy FFP2 maskasynyň hiline eýe bolan maskalary öndürip bilmedi. Kompaniýa bilen gürleşdik we netijede gorag lybaslarynyň ösdürilmegi boldy. Bu edil şeýle boldy "-diýdi. Vanöne Wan Laak synag üçin gorag eşiklerini görkezip bilmedi, diňe mata. Laumanyň pikiriçe, bu işlenmedik material Zähmet howpsuzlygy instituty tarapyndan iň bolmanda pandemiýa döwründe ýeterlik hilli bolup tapyldy.
00:01:10
Sorag, başga bir kompaniýanyň ministrlik bilen şuňa meňzeş alyş-çalyş şertlerinde şeýle gorag lybaslaryny berip biljekdigi ýa-da däldigi soragda galýar. Yzyna seredeniňde täzeden gurmak kyn, ýöne ýazda hiç hili pikir berilmedi. Has dogrusy, Lauman Wan Laak bilen aragatnaşygyň ýeterlikdigini aç-açan aýtdy.
00:01:15
"Belki-de, gowy Westfaliýaly bir mentalitet bar: Kimdir biri bilen gowy gürleşýän bolsam, iki gezek süremok - sebäbini bilemok." Laumann bu ýerde başga bir öndürijiniň ýokdugyny aňladýar haýyş edildi. Her niçigem bolsa, munuň aňyrsynda niýet ýokdy. Sorag wagtynda SPD deputatlary näme üçin döwlet hökümetiniň Bielefelddäki Seidensticker kompaniýasy bilen habarlaşmandygyny soradylar.
00:01:20
Seidensticker teklip etdi
00:01:25
Lauman birneme gaharlandy: “Elbetde, sizem ol ýere gidip bilersiňiz. Munuň tersine, Demirgazyk Reýn-Westfaliýada şeýle meşhur kompaniýanyň bu ýerde Saglyk ministriniň kimdigini hem bilmelidigini aýtmalydyryn. Senem meniň bilen gürleşip bilerdiň "-diýdi.
00:01:30
Seýdenstiker hakykatdanam gündelik maskalar üçin teklip hödürläpdi, ýöne Laumannyň ministrligi ony ulanyp bilmedi. Görnüşinden, başga alyş-çalyş bolmady. “Ne premýer-ministr, ne saglyk ministrligi, ne-de Seýdenstiker atly ýokary derejeli işgär ýok. Thereurdumyzdaky iň uly dokma öndürijisinde ol ýere hiç kim jaň etmeýär "-diýdi.
00:01:35
Wan Laak indi polisiýa üçin gorag maskalary üçin ýene iki buýruk aldy, ýene-de tender geçirmezden, bu pandemiýada garaşylmadyk ösüş bilen delillendirildi. Rhineland jemgyýetçilik satyn alyş palatasy indi bir kompaniýanyň bu şertnamalaryň birine garşy eden arzasyny gözden geçirýär. Laumandan sitata berilýär, pandemiýadan soň “döwlet gözegçilik gullugy ýok”, hemme zady ýalňyş etdi ”.
00:01:40
Kompaniýanyň özi üçin ösüş gaty uly üstünlik. Laumann Sorag wagtynda Wan Laagyň gorag lybasyny hasam ösdürendigine begenýändigini we “Demirgazyk Reýn-Westfaliýa ştatynyň belli klinikalary üçin adaty bazarda gorag eşikleri bilen üpjün edijä öwrülendigini” aýtdy.


Links: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Chinese (China) Chinese (Taiwan) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Kinyarwanda Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Odia (Oriya) Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scots Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Tatar Telugu Thai Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Uyghur Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Yandex.Metrica